Obchodné podmienky

 Obchodné podmienky predaja pobytov cestovnej agentúry Be BF, s.r.o., www.holiday4kids.sk

Úvodné podmienky

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú cestovná agentúra Be BF, s.r.o., Malokarpatská 1, 900 29 Nová Dedinka (ďalej len Be BF) a záujemca o sprostredkovanie pobytu a dovolenky, ktorý musí byť osoba dospelá, spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).

 Be BF.   ponúka pobyty a služby prostredníctvom svojho portálu www.holiday4kids.sk .

Všetky pobyty a dovolenky sú ponúkané za cenu, akú ponúkajú hotely a ubytovacie zariadenia priamo svojim klientom. 

Objednávka je vyplnenie všetkých potrebných údajov ku rezervácii pobytu (mená účastníkov, adresa, počet osôb, vek osôb, bližšie špecifikácie k pobytu) zaslaná elektronickou poštou na adresu Be BF.

Postup vybavenie objednávky

Každý návštevník portálu www.holiday4kids.sk má právo o nezáväznú objednávku elektronickou formou, ktorá bude doručená Be BF.

Každý návštevník, ktorý nezáväzne objedná pobyt, či službu u Be BF zodpovedá za všetky údaje, ktoré v objednávke uviedol.

Po takejto nezáväznej objednávke bude Be BF kontaktovať klienta a to mailovou, alebo telefonickou formou s presnou ponukou na daný pobyt či službu.

Objednávka sa považuje za záväznú, ak Objednávateľ potvrdí takúto Objednávku elektronickou formou a zaplatí požadovanú sumu za konkrétny pobyt a službu.

Objednávateľ sa týmto aj zaväzuje, že dostal všetky informácie spojené s poskytovanými službami, o ktorých ich má Be BF povinnosť plne informovať, zároveň týmto Objednávateľ akceptuje Obchodné podmienky.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu zájazdu v zmysle Objednávky a dohodnutých podmienok. V prípade nesplnenia tejto podmienky má Be BF právo jednostranne odstúpiť od rezervácie pobytu a služby.

Za dodržanie Obchodných podmienok sa považuje úhrada dohodnutej sumy, ktorá je bližšie špecifikovaná v potvrdení Objednávky.  Týmto Objednávateľ akceptuje aj storno podmienky jednotlivých ubytovacích zariadení, o ktorých je Objednávateľ informovaný zo strany BeBF.

Na základe obdržanej platby za pobyt a službu vystaví Be BF Objednávateľovi Voucher, ako potvrdenie dohodnutého pobytu a služieb, ktorým sa Objednávateľ prezentuje priamo v hoteli, alebo inom ubytovacom zariadení a na základe ktorého mu bude poskytnuté ubytovanie a služby presne špecifikované.

Objednávateľ môže vyplniť Objednávku aj v prospech ďalších záujemcov o pobyt a služby, avšak on je zodpovedný za úhradu pobytu a služieb voči Objednávateľovi v rozsahu poskytnutých informácií Be BF.

Súčasťou Objednávky nie je poistenie. Na žiadosť Objednávateľa mu Be BF sprostredkuje poistenie podľa možností a výberu Be BF.

Be BF má právo odmietnuť akéhokoľvek potenciálneho klienta, pokiaľ má podozrenie z neúplného dodania služieb, či úmyselného zavádzania. 

Cena za pobyt a služby 

Objednávateľ  nájde všeobecné informácie o cenách pobytov a služieb na portáli www.holiday4kids.sk, alebo sú presne špecifikované v mailovej komunikácii s potenciálnym klientom.

Presné ceny závisia od typu pobytu, typu izby, počtu osôb a ďalších podmienkach, ktoré sú vždy presne definované v komunikácii, ktorá je vždy elektronickou formou medzi Be BF a  Objednávateľom.

Potvrdením nezáväznej rezervácie a zaplatením ceny za pobyt a služby, akceptuje Objednávateľ uvedenú rezerváciu. Presné podmienky sú uvedené v ubytovacom poukaze, ktorý dostane každý Objednávateľ a ktorým sa prezentuje na recepcii hotela. Tento ubytovací poukaz je potvrdením pobytu.

Úhrada ceny za pobyt a služby:

a.       Objednávateľ akceptuje platobné podmienky daného ubytovacieho zariadenia.

b.      Ak je termín začiatku pobytu kratší ako 30 dní od termínu potvrdenia Objednávky,  má právo Be BF požadovať celú sumu za pobyt a služby.

 Storno podmienky

 V prípade objednávky konkrétneho pobytu a služieb platia storno podmienky jednotlivých zariadení – hotelov tak, ako sú oficiálne uvedené na ich web stránke.

 Zrušenie Objednávky, teda storno pobytu a služby musí byť uskutočnené výhradne písomnou formou s podpisom Objednávateľa a zaslané mailovou formou, prípadne poštou.

 V prípade, ak príde k zrušeniu pobytu zo strany hotela, alebo ubytovacieho zariadenia z akýchkoľvek dôvodov, nesie hotel zodpovednosť za toto zrušenie. Ak však boli uhradené akékoľvek platby Be BF, tieto sa Be BF zaväzuje bezodkladne vrátiť.

 Reklamácia

 Ak príde k akejkoľvek chybnej službe,  má povinnosť Objednávateľ riešiť takúto vec bezodkladne v danom hoteli a ubytovacom zariadení.

 Akékoľvek väčšie nezrovnalosti musí Objednávateľ riešiť písomnou formou, s kópiou na Be BF.

 V prípade nesplnenia alebo porušenia akýchkoľvek podmienok stanovených v Objednávke, rieši Objednávateľ takúto vec najneskôr jeden mesiac od ukončenia pobytu priamo u Be BF. Takejto reklamácii musí predchádzať riešenie priamo s hotelom a ubytovacím zariadením priamo v čase pobytu.

 Be BF nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodané alebo inak nekompletné služby, ktoré si Objednávateľ objednal priamo v danom hoteli a ubytovacom zariadení a neboli objednávané cez Be BF.

 Záverečné ustanovenia

Každý Objednávateľ má povinnosť mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas pre svoje deti, ako aj cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre seba.

Be BF chráni osobné údaje svojich klientov a tieto údaje budú poskytnuté iba hotelom a ubytovacím zariadeniam, v ktorých si Objednávateľ pobyt a služby objednáva.  Zároveň má Be BF právo použiť tieto údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 k propagačným a marketingovým účelom, t.z. k informovaniu Objednávateľa o zaujímavých marketingových aktivitách a ponúkaných pobytoch a službách.

Podmienky neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia právom Slovenskej republiky.

Podmienky naposledy upravované dňa 1.1.2019.